5.3.2.2 המהלכים הטיעוניים בחילופי הדברים משיחות שבהן כמה חילופי דברים

98 | פ ר ק 5 1 . סוגי המהלכים הטיעוניים ומידת האגרסיביוּת שלהם תרשים 2 מציג את הממצאים בעניין סוגי המהלכים הטיעוניים שנמצאו ב- 40 חילופי הדברים שהם חלק משיחות . כמו בתרשים 1 לעיל, גם בתרשים זה סוגי המהלכים מוצגים במקרא ; בתוך כל חלק בתרשים מצוין מספר חילופי הדברים של כל סוג מהלך, ומול מספר זה מצוין מחוץ לעיגול חלקו באחוזים מתוך כלל חילופי הדברים שנבדקו בחלק זה של הבדיקה . טענה על אי-רלוונטיוּת אתגוּר סתירה טענה נגדית תרשים 2 : סוגי המהלכים הטיעוניים ב- 40 חילופי הדברים מן השיחות בעלות כמה חילופי דברים התרשים מראה כי בחילופי הדברים שהם חלק משיחות בעלות כמה חילופי דברים לא נמצאה כלל טענה על אי-רלוונטיוּת, ושכיחותם של שלושת סוגי המהלכים הטיעוניים האחרים המצויים בחילופי הדברים הללו היא ( לפי סדר יורד ) : אתגוּר, סתירה וטענה נגדית . השוואה בין הממצאים מן החלק השני של הבדיקה לגבי 40 חילופי דברים אלו לבין הממצאים מן החלק הראשון של הבדיקה לגבי 116 חילופי הדברים הרגילים בעלי שני החלקים, שהוצגה בתת-סעיף 1 . 2 . 3 . 5 לעיל, מעלה כמה מסקנות . ראשית, בחילופי הדברים משני הסוגים הטענה על אי-רלוונטיוּ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית