5.2.3 פעולות הדיבור בכלל חילופי הדברים שבשיחות המשא ומתן ההלכתי

נ י ת ו ח ה ש י ח ו ת ש ל ה מ ש א ו מ ת ן ה ה ל כ תי ב מ ש נ ה | 69 בקשה, עדות, שבועה והאשמה ; ובחלק השני בלבד מופיעה פעולת דיבור של שבח וכן תגובה לא מילולית . 3 . ש כ י ח וּת פ ע ו ל ו ת ה ד י ב ו ר : הטענה היא הפעולה השכיחה בשני החלקים של חילוף הדברים — היא מצויה ב- % 48 מחילופי הדברים בחלק הראשון וב- % 38 מחילופי הדברים בחלק השני ; פעולת הדיבור השנייה בשכיחותה בחלק הראשון של חילוף הדברים היא שאלה, ובחלק השני — תשובה, ושיעורן של שתי פעולות אלו בשני החלקים שווה כמעט ( השאלה בחלק הראשון — % 36 , התשובה בחלק השני — % 37 ) . אם בוחנים את אופיין של פעולות הדיבור בשיחות המשא ומתן ההלכתי במשנה 32 רואים שרובן הן פ ע ו ל ו ת ה צ ג תי ו תעל פי מיון פעולות הדיבור של אוסטין, ( expositives ) , כלומר פעולות של הצגת דעות וטיעונים והבהרתם במהלך ויכוח או 33 מדובר בפ ע ו ל ו תשיח, כפי שעולה מהגדרתו ; ועל פי מיון פעולות הדיבור של סרל ט ע נ ה ( assertives או representatives ) , כלומר פעולות שהדובר מחייב את עצמו 34 בהן לאמיתוּת הפרופוזיציה המובעת, כפי שעולה מהגדרתו . מאחר שבשיחות המשא ומתן ההלכתי במשנה כ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית