5.2.2 פעולות הדיבור המשמשות בחלק השני של חילוף הדברים

נ י ת ו ח ה ש י ח ו ת ש ל ה מ ש א ו מ ת ן ה ה ל כ תי ב מ ש נ ה | 65 מהם ( % 35 , 21 חילופי דברים ) זוהי פעולת הדיבור היחידה המובעת : ב- 20 מהם 28 ובחילוף דברים מדובר בטענה ( כולל טענת גזרה שווה — במובאה 57 ב [ 1 ] לעיל ) , נוסף הטענה היא הסבר ( 97 להלן ) . % 38 % 37 % 10 % 4 % 6 . 0 % 2 . 1 % 2 . 1 % 2 % 2 % 2 % 2 ט ע נ ה ) 7 5 ( ת ש וב ה ) 6 5 ( ש א ל ה ) 5 1 ( נזיפ ה ) 6 ( ה נ ח יה ) 3 ( ה צ ה ר ה ) 3 ( ק ב יע ת ה ל כ ה ) 3 ( ש ב ח ) 3 ( מ ת ן ר ש ות א ו ה נ ח יה ) 2 ( ה ס ב ר ) 2 ( ת ג וב ה ל א מ יל ול ית ) 1 ( סרטוט 4 : פעולות הדיבור המשמשות בחלק השני של חילוף הדברים ברוב חילופי הדברים שבחלקם השני מבוצעת טענה ( % 65 , 36 חילופי דברים ) נוספות עליה פעולות דיבור אחרות : ב- 30 חילופי דברים נוספת פעולת דיבור אחת ( תשובה, 29 הסבר, שאלה, טענה או נזיפה ) ; ובשישה חילופי דברים נוספות כמה פעולות דיבור . 28 . פירוט של חילופי הדברים שיש בהם טענות רגילות בחלק השני ראו בנספח 7 , סעיף א 1 , עמ' 181 . 29 . פירוט של חילופי הדברים שיש בהם טענה שלצידה פעולות אחרות בחלק השני ראו שם, סעיף א 2 . 66 | פ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית