5.2.1 פעולות הדיבור המשמשות בחלק הראשון של חילוף הדברים

60 | פ ר ק 5 % 48 % 36 % 5 % 4 . 0 % 4 . 0 % 4 . 0 % 8 . 0 % 8 . 0 % 8 . 0 % 8 . 0 % 05 . 2 % 05 . 2 % 5 . 2 ט ע נה ) 4 1 1 ( ש א ל ה ) 6 8 ( ס יפ ור ) 2 1 ( ה ס ב ר ) 6 ( ה צ ה ר ה ) 5 ( נזיפ ה ) 5 ( ת ש וב ה ) 2 ( ק ב יע ת ה ל כ ה ) 2 ( ב ק ש ה ) 2 ( ה נ ח יה ) 2 ( ע ד ות ) 1 ( ש ב וע ה ) 1 ( ה א ש מ ה ) 1 ( סרטוט 3 : פעולות הדיבור המשמשות בחלק הראשון של חילוף הדברים כעת יתוארו פעולות הדיבור שבחלק הראשון של חילוף הדברים לפי סדר שכיחותן תוך הדגמה של כמה מהן, לרוב של מצבים רווחים או של מצבים הטעונים הדגמה . א . ט ע נ ה הטענה היא פעולת הדיבור השכיחה ביותר בחלק הראשון של חילופי הדברים — היא מצויה בכמחצית מהם ( % 48 , 114 חילופי דברים ) . ברוב חילופי הדברים שבחלקם הראשון מובעת טענה ( % 63 , 72 חילופי דברים ) זוהי 20 מתוכם פעולת הדיבור היחידה שבהם : ברובם ( 68 חילופי דברים ) הטענה רגילה, 21 ובארבעה חילופי הדברים האחרים הטענה ב- 47 חילופי דברים חילוף הדברים חצוי ; 20 . פירוט של חילופי הדברים שיש בהם טענה רגילה בחלק הראשון ראו בנספח 7 , סעיף א, עמ' 181 . 21 . פירוט של חילופי הדברים החצויים ע...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית