5.1.3 הסיום של יחידת השיח של שיחת המשא ומתן ההלכתי

נ י ת ו ח ה ש י ח ו ת ש ל ה מ ש א ו מ ת ן ה ה ל כ תי ב מ ש נ ה | 51 העלו החולים הקלים המותרים לזרים את הטהורה תעלה חמורה אסורה לזרים את הטמאה ? לאחר שהודו — ר' אליעזר או' : תירום ותישרף . וחכמ' אומ' : אבדה במעוטה . ( תרומות ה, ד ) ובסיום מובאה 51 מתוארת הסכמה של צד אחד לדעתו של הצד האחר : 51 . ר' עקיבה מחייב על ספק מעילות אשם תלוי ; וחכמ' פוטרין . ומודה ר' עקיב' בשאינו מביא את מעילתיו עד שתוודע לו שמביא עימה אשם וודיי . < אמ' ר' טרפון : מה לזה מביא שני אשמות ? אלא יביא מעילה וחומשה ויביא אשם ושתי סלעים ויומר : אם מעלתי וודיי זו מעילתי וזה אשמי, ואם ספק המעות 01 > נדבה והאשם תלוי, שמימין שהוא מביא על הודע מביא על לא הודע . אמ' ר' עקיבה : ניראין דבריך במעילה מעוטה . הרי שבא על ידו ספק מעילה במאה מנא לא יפה לו שיביא אשם בשתי סלעים ואל יביא ספק מעילה במאה מנא ? הא מודה ר' עקיבה לר' טרפון במעילה מעוטה . ( כריתות ה, ב—ג ) תוצאת שיחה של שינוי דעה של צד אחד לדעתו של הצד האחר מתוארת במובאה 52 : 52 . כל יום שיש בו הלל אין בו מעמד שחרית, קורבן מוסף אין בו נעילה וקורבן עצים אין בו מנחה ; דברי ר' ע...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית