4.2 האפיונים הבסיסיים של שיחות המשא ומתן ההלכתי במשנה