פרק 3. ניתוח של שיחות המשא ומתן ההלכתי במשנה במחקרים קודמים

נ י ת ו ח ש ל ש יח ו ת ה מ ש א ו מ ת ן ה ה ל כ תי ב מ ש נה ב מח ק ר י ם ק ו ד מ י ם | 27 3 חילקה את המחלוקות במשנה לשתי קטגוריות : מחלוקות בלא ויכוח ישיר מאיר בין החולקים ומחלוקות ישירות שהוויכוח מתנהל בהן פנים אל פנים . המחלוקות מן הסוג הראשון נחלקות אף הן לשני סוגים : מיעוטן מחלוקות שאינן מציעות את דברי החולקים אלא את דעתם בלבד ( שכיחים בהן ארבעה זוגות פעלים המנוגדים זה לזה : מחייב / פוטר, פוסל / מכשיר, אוסר / מתיר ומטמא / מטהר, ואין בהן פועלי אמירה שכן דברי החולקים אינם מובאים ) , ורובן הן מחלוקות המביאות את דברי 4 החולקים בשמם, ולהצעת הדברים שבהן משמשים הפועל אמר ושם העצם דברי . המחלוקות מן הסוג השני — המחלוקות הישירות — כוללות 145 מחלוקות, ובהן 5 מחלוקות אלו נבדלות מן המחלוקות מן הסוג הראשון הן התמקדה מאיר במאמרה ; בכך שדברי החולק או החולקים מופנים ישירות אל התנא או אל התַּנאים ( באמצעות לו או להם ) הן בכך שהדברים המופנים הם בבחינת ערעור, כלומר טיעון שכנגד . למעשה, הסוג השני של המחלוקות במשנה המוצגות במאמרה של מאיר — המחלוקות הישירות — מקבילות לשיחות המשא ומתן ההלכתי שיתוארו במחקר...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית