2.1 סוגים שונים של שיחות ושל חילופי דברים

14 | פ ר ק 2 בחיבורים ההלכתיים שבספרות חז"ל בכלל ובמשנה בפרט אין עדויות רבות לשיחה יום-יומית רגילה בין אנשים, וגם בהקשרים ההלכתיים יש שימוש מוגבל בשיחות כאלה . את השיחות שאינן שיחות של משא ומתן הלכתי במשנה אפשר לסווג לשלושה סוגים : ציטוטים או נוסחי דברים, שיחות רגילות ושיחות בין דמויות הלכתיות שלא במסגרת משא ומתן הלכתי בבית המדרש . נתאר ונדגים את שלושת סוגי השיחות האלה . 1 . צ י ט ו ט י ם א ו נ ו ס ח י דב ר י ם : ציטוטים או נוסחי דברים מופיעים בהקשרים סיפוריים, הלכתיים וטקסיים, העוסקים בנסיבות הלכתיות, כגון מעשרות, עירוב, פסח וריבית . ציטוטים אלו מועמדים במרכז הדיון ההלכתי או משמשים חלק ממנו, ולעיתים אין הם ציטוט של ממש מדברים שנאמרו למעשה, אלא הם מוצגים כדברים 5 שעשויים היו להיאמר באופן תאורטי . נדגים כמה שיחות מסוג זה . במובאות 6 ו- 7 מוצגים סיפורים על נסיבות שנאמרו במהלכן דברים שאפשר ללמוד מהם על ההלכה הנידונה בהקשרים אלו . במובאה 6 הסיפור של רבן גמליאל ובו דברים שאמר אביו ( באחד משני הנוסחים המוצגים — אביו של רבן גמליאל או אביו של רבי יהודה ) בעניין ההלכתי הנידון — עירוב של חצר שאח...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית