1.2 שיחת המשא ומתן ההלכתי: הגדרתה, מרכיביה ומאפייניה