ביבליוגרפיה

214 דוד לוריא ביקרמן ( 1976 ) . 1976 Bickerman, E . , Studies in Jewish and Christian history, Lieden, ביקרמן ( 1967 ) . 1967 Bickerman, E . , Four Strange Books in the Bible, NYSchocken, בן אהרון ( 2007 ) י' בן אהרון, "מגילת אסתר - נוסח תנאים", בתוך : ספר מיכאל, בין הזמן הזה לימים ההם, מחווה למיכאל בהט, ,2007 עמ' 161 - 174 . בר – אשר ( תשנ"א ) מ' בר – אשר, "המן ( = מן ) בקטע מקומראן", לשוננו , נה, א - ב, תשנ"א, עמ' 75 . בר כוכבא ( תשנ"ז ) ב' בר כוכבא, "על חג הפורים ועל מקצת ממנהגי הסוכות בימי הבית השני ולאחריו", ציון , סב, ד, תשנ"ז, עמ' 387 - 407 . ברלין ( 2001 ) א' ברלין, אסתר עם מבוא ופרוש , עם עובד, תל אביב, 2001 . ברלין ( 2011 ) א' ברלין, "הנובלות ההיסטוריות : רות, אסתר ודניאל", ספרות המקרא מבואות ומחקרים , כרך ראשון, ירושלים, ,2011 עמ' 417 - 427 . גונקל ( 1998 ) ה' גונקל, אגדות בראשית - מבוא לספר בראשית , ספרות המקרא, מוסד ביאליק, ירושלים, 1998 . גינצבורג ( תשל"ה ) ל' גינצבורג, אגדות היהודים , כרך שישי, רמת – גן, תשל"ה . גרינולד ( תשמ"ו ) א' גרינולד, "הפולמוס בעניין תרגום התורה ל...  אל הספר
רסלינג