נספח: טבלת השוואה של המקורות

167 גרסת יוספוס למגילת אסתר 230 שכן לא על חטא שחטא העם הוא נתון בסכנה של מיתת דיראון, אלא מפני שהוא ( מרדכי ) עורר כעסו של המן ואפילו אחיו בני עמו היו אומרים לו למרדכי : ראה מה אתה מכניסנו בסכנה, הוי יודע שאתה מפילנו בחרב, אבל מרדכי לו יכרע ולא ישתחווה, פנים אחרים, נו"ב, עמ' 66 . גינזבורג 146 . B230 שלא כרעתי ולא השתחוויתי ( לו ) ועמדתי על כך, שלא לנהוג בו הכבוד שאני נוהג בך, אדוני, ג, ז אולם עשיתי זאת לבלתי רומם כבוד אדם מעל לכבוד אלוהים ולבלתי השתחוות לאחר מבלעדיך ה' ולא מגאווה אעשה זאת . כי יראתי מפניך ה' אלוהי ולא אביתי לתת את כבודך לאחרים ותפארתך לבשר ודם ולא רציתי להשתחוות לזולתך, יוסיפון, פרק ד, עמ' 20 . C230 והוא - אמר ( מרדכי ) - זמם את מזימותיו אלה מתוך כעס על האנשים שאינם עוברים על חוקיך . ג, ח ועתה ה' אלוהים המלך אלוהי אברהם אל תזנח את עם חלקך אשר הוצאת מארץ מצרים . ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם [ . . . ] וזכרתי להם ברית ראשונים אשר הוצאתי מארץ מצרים, יוסיפון, פרק ד, עמ' 20 . 168 דוד לוריא סיום תוספת C סיום תוספת C סיום תוספת C 231 אותו קול ( תחנונים ) עלה גם ( מפי ) העם א...  אל הספר
רסלינג