גרסת יוספוס למגילת אסתר: מקורותיה, כוונותיה וסגולותיה

גרסת יוספוס למגילת אסתר : מקורותיה, כוונותיה וסגולותיה גרסת יוספוס למגילת אסתר הסדרה לחקר המקרא עורכי הסדרה ד"ר יצחק בנימיני עידן צבעוני ועדה אקדמית פרופ' אליעזר ( אד ) גרינשטיין פרופ' רבקה פלדחי פרופ' חנן חבר גרסת יוספוס למגילת אסתר מקורותיה, כוונותיה וסגולותיה דוד לוריא Josephus on the Book of Esther The sources, intentions and virtues David Luria Biblical Studies Series Series Editors : Dr . Itzhak Benyamini and Idan Zivoni Academic Board : Prof . Ed Greenstein, Prof . Rivka Feldhay, Prof . Hannan Hever Language editor : Tamar Peleg - Benyamini Graphic Design : Inbal Reuven and Udi Goldstein Cover Design : As We design All Hebrew rights reserved by RESLING Publishing, 2015 © Resling, Itamar Ben - Avi 3, Tel - Aviv 64736 www . resling . co . il Printed in Israel, 2015 אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפור...  אל הספר
רסלינג