מבוא

12 יאיר אפטר ( 1988 O'Leary, ) . הפרדיגמה הפמיניסטית הדגישה את התרומה של סוציאליזציה של בנים בילדותם לאימוץ אידאולוגיה של אי-שוויון מגדרי בקשר אינטימי עם נשים ( Dobash and Dobash, 1979 ) . מחקרים שנעשו במטרה להסביר אלימות במערכת יחסים אינטימית על בסיס מודלים אלו העלו ממצאים סותרים . כמו כן, מחקרים אלו מיעטו לשקלל את המשמעויות הפסיכולוגיות שיש למצוקה שגברים אלו חווים בילדותם . ואכן, ההתערבויות הרבות שפותחו לטיפול בגברים שנהגו באלימות כלפי בנות זוגם על בסיס התיאוריה הפמיניסטית ( Dulth model ) הצליחו במידה נמוכה עד בינונית בלבד במניעת הישנות של התנהגות זו בעולם ( Cheng et al . , 2019 ) , וגם בישראל, כפי שעולה מסקירה שהוכנה לאחרונה על מצב השירות הרלוונטי בישראל בעשור האחרון ( גילבר ואחרים, בדפוס ) . לצד זאת, בשנים האחרונות חוקרים החלו להציע את מודל הטראומה כמודל מרכזי להבנת התופעה של אלימות זוגית . מודל זה מתבסס על ההנחה שהשלכות פסיכולוגיות של אירוע טראומטי - פוסט-טראומה - תורמות לאלימות בקשר זוגי ( Taft et al . , 2016 ) . אף על פי שנמצא בכמה מחקרים שגברים הנוקטים אלימות כלפי בנות זוגם חוו...  אל הספר
רסלינג