נספח לפרק השלישי - הסיפורים החוזרים בספר בראשית

224 תמר ורדיגר מסורת הכתיבה רבת החזרות של הספרות הכנענית . אלטר ( Alter 62 - 47 : 1981 ) סובר שהיתה קונבנציה ספרותית בדבר הדרך לתיאור עניינים שונים, למשל, שלבים מסוימים בחיי הגיבור . המקרא תיאר כמה גיבורים לפי אותה קונבנציה, וכך נוצרו סיפורים דומים . על הטעויות בהנחות היסוד ובמתודות של תורת התעודות ועל אי- 255 את התאמתה לממצאים ארכיאולוגיים עמד יהושע מאיר גרינץ . טענת קסוטו, כי הסיפורת המקראית אימצה את שיטת החזרות 256 להנחותיו של אלטר אתייחס בהמשך . הכנענית, הפריך שטרנברג . הצעות להסבר תכליתי של הבאת הסיפורים החוזרים ישנן רבות, חלקן כלליות וחלקן מתייחס למערכת חזרות מסוימת . קסוטו, למשל, אומר שהחזרה פעם אחר פעם על אותו סיפור מחזקת את הטענה שהסיפור רוצה להוכיח . במקרה של שלושת סיפורי "היפה והמלך", החזרה מאששת את הטענה שאלוהים משגיח על האבות ומבטיח שלא יאונה להם כל רע ( קסוטו 1953 : ,231 234 ) . אלטר טוען שחזרות עשויות להיות דרך להצביע על קשר בין הסיפורים החוזרים, שפירושו השתייכות גיבוריהם לאותה קבוצה . כך חזרת מרכיבי אירוסי יצחק ורבקה אצל אישים אחרים מצביעה על היותם נבחרים כמו יצחק ורבקה...  אל הספר
רסלינג