תהליך הקריאה והאידיאולוגיה המקראית - סיכום

216 תמר ורדיגר 242 מהתחום האומנותי ומהתחום בעזרת הנמקות תקשורתיות 243 המגמה האומנותית ( שבראשה העניין הסיפורי ) האידיאולוגי . 244 והמגמה האידיאולוגית פועלות במשולב . השימוש בציפיות לצרכים אידיאולוגיים נעשה בספר בראשית בדרכים מגוונות ובאופן מתוחכם, חסכוני ויעיל . ספר בראשית מנצל את יכולתה של כל ציפייה למקד את תשומת לב הקוראים בנקודות מסוימות לאורך הטקסט, נקודות שהן הרלוונטיות יותר לאותה ציפייה . מיקום אירועים או היגדים בעלי משמעות אידיאולוגית בנקודות אלה מגביר את סיכויי המסר האידיאולוגי 245 להגיע לקוראים . ישנה בספר בראשית רשת של קשרים בין מהלכי הציפיות המסוימים לבין תפיסות היסוד האידיאולוגיות השונות . במסגרת רשת זאת כל אחד מהמהלכים פועל בשירות כמה וכמה תפיסות 246 וכמעט כל אחת מתפיסות היסוד עולה מכמה וכמה יסוד, 247 מהלכים שונים . שימוש במהלך ציפייה אחד לטובת כמה תפיסות אידיאולוגיות הוא חסכוני . השימוש בכמה מהלכים לטובת אותן תפיסות עשוי להבטיח שבדרך זו או אחרת יקלוט כל קהל היעד את יסודות האידיאולוגיה 242 . כלומר, הנמקות הכרוכות בכוונה להשפיע על הקוראים . 243 . רוב העבודה המוצגת בספר עוסק...  אל הספר
רסלינג