פתח דבר

10 תמר ורדיגר הספר שלפניכם איננו מניח הכרה מוקדמת של תורת הספרות המודרנית, אלא פותח בפרק מבוא, שבו מוצג הרקע התיאורטי ומוסברות הנחות היסוד ושיטות העבודה . בשלושת הפרקים הבאים מופיעות קריאות בחלקים שונים בספר בראשית . בכל אחד מהם מוצג מעקב אחר תהליך קריאה הממוקד בציפייה ( או מערכת ציפיות ) מסוימת, ובעקבותיו ניתוח מהלך הציפייה ודיון בתרומתו להנחלת יסודות האמונה המקראית לקוראים . גם ללא הכרת הרקע התיאורטי ניתן להבין את האמור בפרקים אלה, ולהתרשם מכוחה של דרך הקריאה המוצגת בהם . הפרק האחרון מציג את התמונה הכללית של השימוש בציפיות בספר בראשית לצרכים אידיאולוגיים, תמונת-על הנוצרת מצירוף הממצאים שתוארו בפרקים הקודמים . בנוסף על כך מופיעות בפרק זה מסקנות החורגות מנושאו העיקרי של הספר . למשל, האחידות הפואטית בתחום השימוש בציפיות, המתגלה בחלקיו השונים של ספר בראשית, מחזקת את הטענה לאחדותו של ספר בראשית, טענה שרוב חקר המקרא האקדמי מערער עליה כבר למעלה ממאתיים שנה . לכל אורך הספר מוצגות הדרכים שבהן נוקט ספר בראשית במטרה להטמיע בקוראיו את עיקרי האמונה המקראית . השיטתיות, התחכום והגיוון שבדרכים אלה מ...  אל הספר
רסלינג