ה. הערה בדבר הקשר בין השינויים בפועל לאלה שנצפו על-פי הטיפולוגיה של טופל