ג. ביצוע השינויים

והחלטנו שאם תהיה התנגדות גורפת בסעיפים אלה, נדון שנית . נושא שחזר לדיון היה משפחות עם ילדים חריגים . בנושאי חינוך ובריאות של ילדים כאלה החלטנו לא לפגוע . הופרטו שירותים רבים, כמו המזון, החינוך הלא­פורמלי ) חוגים לילדים וכד' ( , חלק משירותי הבריאות, ואף חלק משירותי החינוך והתרבות . בסופו של דבר, הייתה זו הפרטה הרבה יותר מרחיקת­ לכת מזו שתוכננה ) ולא בוצעה ( על­ידי הצוות הראשון . צומצמה מאוד הצריכה הציבורית והועברו סכומי כסף גדולים ככל האפשר לצריכה הפרטית . במידה רבה, התאפשר הדבר בשל התשובות שנתקבלו בסקר, ובמיוחד בשל הרצון שהביעו בו החברים לצמצם את תפקודו של הקיבוץ בתחום הרווחה . במקום חלוקה "על­פי הצרכים" של השירותים והמצרכים ) שנכללו בחוברת ( , הועמד לרשות החבר סכום כסף, שבו היה רשאי לעשות כרצונו . בדיונים על ההפרטה השתתפו חברים רבים וכל התהליך לווה בישיבות צוות סדירות, פרסום וחלוקה של חומר כתוב וחוגים רבי­משתתפים בעיר הסמוכה . בסך­הכל, הייתה הכנה שיטתית לקראת קבלת ההחלטות, למרות ההסכמה הרחבה ששררה בכרמלית ביחס להפרטה, כפי שהעיד הסקר של הופ ) 1995 ( . ואמנם, בהצבעה על ההפרטה השתתפו 0 /...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית