ב. תמורות במפעל "פלסטיקה בכרמל" ותוצאותיהן

ומכאן הנטייה למכור מניות כל עוד אפשר להשיג מחיר גבוה . היה גם רצון להפריד בין גזברות המפעל לזו של הקיבוץ, שמא הסתבכות של הקיבוץ תסבך גם את המפעל . כלומר, היה בהפרדה הכספית והחשבונאית כדי לצמצם במידה מסוימת את הסיכונים לאיתנותו הפיננסית של המפעל . הדעת נותנת שקברניטי המפעל העריכו שיהיה בהפרדה גם כדי להגביר את העצמאות שלו כלפי מוסדות הקיבוץ, בלי ליצור תלות בגורמים חיצוניים ) כזכור, 0 / 800 ממניות המפעל נותרו בידי הקיבוץ ( . אלא שגם קודם לכן נהנה מפעל "פלסטיקה בכרמל", מעצמאות כלפי הקיבוץ, וספק אם היציאה לבורסה הוסיפה לו עצמאות . לבסוף, היציאה לבורסה הגדילה את כוחה של הנהלת המפעל מול הקיבוץ, בשל שלושה צעדים שננקטו לקראת ההנפקה ובעקבותיה : 1 . מינויה של מועצת מנהלים הכוללת דירקטורים מטעם הציבור ) דמ''צים ( . 2 . ההפרדה בין הגזברות והנהלת החשבונות של המפעל לבין אלה של הקיבוץ, למרות שאותו גזבר, יוסף, הוסיף לשרת את שניהם עד אשר סיים את תפקידו כגזבר הקיבוץ . 3 . רישום חלק מחובות המפעל בחובות הקיבוץ, כדי לשפר את כוח המשיכה של המניות שהוצעו לציבור . 15 לאחר ההנפקה מונתה מועצת מנהלים שכללה דמ''צים...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית