ג. הפרופיל החברתי - מצבים והגדרות

בחברותא' . הוא השיב שהחברותא בכרמלית בשקר יסודה, וכי הייתה מבוססת על הערבות הבין­קיבוצית, ולמעשה על ערבות המדינה לקיבוצים, ולא על נכונות להקריב למען חברים . נראה שיוסף הפריז בדבריו . בשנים האחרונות אולי לא הייתה בכרמלית נכונות להקרבה גמורה של חבר למען חברו, אך הייתה מידה של נכונות לעזור לזולת והיו חברים שתרמו ממרצם ומזמנם לטובת הקהילה בלא תמורה . נראה כי אחת הסיבות לדגש שהושם בכרמלית על ה"חברותא", היא הרכבו הדו­דורי של הקיבוץ . כידוע, בקיבוצים עם שלושה או ארבעה דורות, נוצרות לעתים משפחות מורחבות, ההופכות למוקדי סולידריות . בשל המבנה הדו­דורי של כרמלית, קבוצות­הגיל ­ הגרעינים ושנתוני הבנים ­ מהוות מוקדי סולידריות מרכזיים . כששאלנו חברים ששקלו לעזוב, מה בכל זאת הניע אותם להישאר בכרמלית, התשובה הנפוצה הייתה ­ ''כאן החברים שלי", אין לי כאלה במקום אחר . " ייתכן כי גורם נוסף למשקלן של קבוצות­הגיל, הוא אופיין ה''כללי" של תנועות­הנוער שבהן התחנכו חברי הגרעינים ­ התנועה המאוחדת, הנועו­העובד, ושיל ^ בהנועו העובד והלומד . תנועות אלה, כמו מפא"י ההיסטורית, שאליה היו קשורות, חסרו מחויבות לאידיאולוגי...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית