סיכום

מרכז­המשק . נראה שהמחסור בחברים מרכזיים היה חריף יותר בכרמלית מאשר בקיבוצים אחרים בסביבה . מחקרים שנכתבו על מעיין ) לב, כהנוביץ ושוורץ, 1964 ( , ועל חורש ) טופל, 1979 ( , לא מצביעים על מחסור בחברים המתאימים לשמש בתפקידים מרכזיים . המחסור בחברים כאלה בכרמלית, על­אף המאמץ לטפחם, נעשה מורגש יותר ויותר בשל צורכי המפעל בכוח­אדם ניהולי ומקצועי, או אולי בגלל יכולתו של המפעל ל"ספוג" חברים מרכזיים בתפקידים טכניים ומקצועיים, שאין בהם רוטציה, ובכך להוציאם ממעגל בעלי התפקידים הניהוליים­כלכליים . על­אף המחסור, היחסים בין החברים המרכזיים היו רצופים במאבקי כוח, שמקצתם יפורטו בפרקים העוסקים בתהליך השינויים עצמו . החברים המרכזיים בקיבוץ כרמלית לא הרבו להשתלב בתפקידים מחוץ לקיבוץ . הם היו צעירים ב­ 7­ 8 שנים לפחות מחבריהם בקיבוצים האחרים באזור, שתפסו לכן את התפקידים הבכירים באזור ובתנועה . רוב החברים שנשארו בקיבוץ כרמלית, עשו זאת משום שנשארו לעבוד "בבית" . אלה מביניהם שנעשו פעילים בתק"ם או באזור, עשו זאת בדרך­כלל הרבה יותר מאוחר, לרוב אחרי משבר אמצע שנות השמונים . שני החברים שקיבלו את התפקידים הבכירים ב...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית