י"א. תיאוריות וסוגיות בהסבר תהליך השינויים

יכול למצוא עבודה בחוץ וליהנות מיתרונותיה הנלווים, ובכל זאת נשאר לעבוד בקיבוץ, הרי הוא בבחינת "פראייר", אלא אם קיבל פיצוי על הוויתור שוויתר . יוצא שההיתר לעבודת­חוץ "הזמין" פניות להנהגת שכר דיפרנציאלי . גם השינויים בהסדרי הצריכה, כלומר ההפרטה, חיזקו את המגמה של מתן שכר על עבודה נוספת, אם לא שכר דיפרנציאלי ממש . אם חברים בעלי אמצעים רשאים לרכוש מכונית מכספם, קשה לנמק מדוע יסרבו לשלם עבור עבודה נוספת למי שהקיבוץ הוא מקור הכנסתו היחידי . גורם נוסף שסייע לפירוק המיסוד בקיבוץ הוא האליטות, שמילאו בעבר תפקיד כפול של "שומרי החומות" ונציגי ערכיה של החברה הכללית, והפסיקו במידה רבה למלא את התפקיד הראשון ) בן­רפאל, 1996 ( . מצב זה תרם להתרת תוקפם של כללי­המשחק הישנים והקל על הנהגתם של חדשים . חוקרים מעטים באסכולה המוסדית עסקו בפירוק המיסוד ) דה­מלאך, 5991; 1994 , . Barley, 1986 ; Bartunek, 1988 ; Oliver, 1992 ; Davis et al ( . עוד פחות מהם חקרו את התחלקות הכוח בארגונים ואת ההשפעה ההדדית בינה לבין המיסוד ) 1996 Fligstein, 1990 ; Fligstein and Maradrita, ( , ונכון למועד כתיבתן של שורות אלה ) 1999 ( ,...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית