ט. סוגי שינוי

1 . הפלטה ­ העברת החלטות צרכניות מן הכלל אל משפחות ופרטים . ההפרטה כללה גם מתן אפשרות לכל חבר להשתמש בכספים מ"מקורות­חוץ" לכל מטרה, למשל להגדלת דירתו או לרכישת מכונית . מגמה זו, שהחלה הרבה לפני העשור האחרון, הואצה במהלכו והשינויים הצטברו לתמורה ב"אמנה החברתית" של הקיבוץ ­ הפחתת מחויבותו להבטיח רמת­חיים בסיסית וביטחון סוציאלי לחבר . 2 . ניהוליות ­ החלפת ניהול קהילתי­שיתופי של הענפים בניהול היררכי­קפיטליסטי, או מעבר מפיקוח משקי­דמוקרטי ) על­ידי אספת הקיבוץ ומוסדותיו הנבחרים ( , לפיקוח מקצועי וניהולי . הפיקוח הוא באמצעות מועצות מנהלים ענפיות­מפעליות או כלל­קיבוציות, שלטענת המנהלים יעילות יותר ופחות נגועות ב"חוסר אובייקטיביות" כלפי החברים . שכר דיפרנציאלי למשל, הוא דוגמה של ניהוליות אם מתחשבים בתרומת הענף לקיבוץ כאשר באים לקבוע את שכרו של החבר ) למשל, כאשר מעלים שכר למשתלבים בענפים עתירי הכנסה ( . כמו כן, כללה הניהוליות מעבר מניהול ריכוזי של המשק הקיבוצי למתן עצמאות לענפים, עד כדי הפיכתם ל"מרכזי רווח ואחריות'' . אף שקיבוצים רבים הכריזו על החלת השינוי הזה, הוא לא הגיע לכלל מיצוי, בשל הקושי ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית