מפגש עם חברי הכשרת ברית חלוצים דתיים

את mwjpn > > n וכיצד מתבצעת העבודה . כולם היו בני עיר והעבודה החקלאית הייתה זרה להם . קיימנו איתם שיחות ערניות מאד,והייתה בינינו התעניינות הדדית . אנחנו ראינו כתנועה הקיבוצית המתרחבת במהירות את השותפים למערכה על הנשמת האידיאל של אחווה וצדק חכרתי, לגבינו ולגביהם חיי הקומונה נתפסו לא רק כבעלי ערך עצמי אלא גם כחלוץ של חברה חדשה . . . "" 1' בארכיון הברודרהוף מצוי פרוטוקול של שיחה שהתקיימה ב­ 17 באוגוסט 1932 Rhonbruderhof­n בין קבוצת מבקרים מחוות ההכשרה בגרינגהוף לבין חברי הברודרהוף . בפרוטוקול זה נרשמו בעיקר דברי חברי ההכשרה שסיפרו על עצמם, על השקפותיהם ועל מניעיהם לחיות בקיבוץ בארץ ישראל . לפי הפרוטוקול חברי ההכשרה הציגו את עצמם כקבוצה דתית­סוציאליסטית, שרוצה להתישב בקיבוץ רודגס ) חוות ההכשרה של הקיבוץ הדתי ליד פתח תקווה ( , ולקיים אורח חיים שיתופי המשלב חזון חברתי עם עיקרי הדת היהודית . אנשי הברודרהוף התעניינו מאד לדעת מהו המקום שתופס ספר התנ"ך בקביעת אורחות חייהם . כמו כן רצו להבין את עיקרי השקפתם הציונית ואת המניעים שלהם לאמץ אותה, האם הם פוליטיים גרידא או שהם רואים בה את הגשמת חזון הנ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית