החובה לפרטיות בעידן המידע

[ 161 ] עמוס נוה | החובה לפרטיות בעידן המידע ישראל אין פתחי האוהלים והבתים מופנים אלה כלפי אלה, ובכך נשמרת מידה של פרטיות והפרדה בין האדם לשכנו ולמרחב הציבורי . שתי התפיסות הללו בנוגע לפתחי הבית אינן משקפות רק הבדל בנוהג אלא גם הבדל בשיח המשפטי שממנו הן נובעות . בעוד בהולנד ( כמו בשאר התרבות המערבית המודרנית ) מבוססת הגנת הפרטיות על שיח ליברלי של זכויות, המייחס משמעות רבה לבחירותיו של הפרט, השיח היהודי רואה בפרטיות חובה, ומייחס משמעות לערכה בעבור הקהילה . בדברים שיובאו להלן אשווה בין התפיסה הליברלית המודרנית של הזכות לפרטיות לבין האופן שבו מופיעה הפרטיות במקורות היהדות, ובמיוחד בסוגיית "היזק ראיה" מן התלמוד . ההבדלים בין שני אופנים אלו להמשגת הפרטיות, אטען, נובעים ביסודם מן השוני בין מערכת משפט ליברלית, המבוססת על שיח של זכויות, לבין מערכת המשפט היהודית, המבוססת על שיח של חובות . בתוך כך אציע שבחינת ההסדרה של הפרטיות ביהדות עשויה לחדד ולהדגים את האופן אשר בו משפיעים שני סוגי השיח הללו : שיח הזכויות ושיח החובות, על יכולתה של מערכת המשפט להתמודד עם בעיות שונות . יתר על כן, אטען שהתבוננות...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר