דבר העורכים

גיליון 7 | דצמבר 2021 . טבת תשפ"ב [ 8 ] באופנים ובדגשים מתחלפים, מאז תחילת המהפכה הציונית, אבל בדור שלנו, מתברר, היא הֶחריפה ביתר שאת, עם המעבר של המדינה מדמוקרטיה הסדרית לדמוקרטיה משברית . לנוכח מציאות זו כתב העת בפרט ובכלל : על יהדות, ריבונות וזכויות אדם מבקש לבסס זירת דיון מחקרית שתתמקד במפגש שבין ההיבטים המיוחדים ליהדות על שלל מופעיה — לאום, דת ותרבות — לבין ההיבטים האוניברסליים של התרבות הליברלית, שביטוים העיקרי הוא המחויבות לזכויות אדם . כפי שמרמז שמו של כתב העת, אנו מעוניינים במפגש האמור הן ברמת הפרט, שהוא נושא זכויות האדם, הן ברמת הכלל, מדינת הלאום היהודית-דמוקרטית . יש להודות כי חלק לא מבוטל מקרב הציבור בישראל קורא את מגילת זכויות האדם בעין חשדנית . הזכויות הללו נתפסות לעתים קרובות מדי כ"אחר", דהיינו ביטוי של תרבות זרה המאיימת על יהודיותה של המדינה . אנו סבורים כי נדרשת בחינה ביקורתית של תפיסה זו, וראוי שהיא תיעשה מפרספקטיבה בינתחומית רחבה . תקוותנו היא שמעל דפי כתב העת יסורטטו אפשרויות רבות למהלך כְּפול כיוון : מצד אחד — בירור יחסה של היהדות לזכויות היסוד הליברליות ; ומנגד — ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר