בפרט ובכלל על יהדות, ריבונות וזכויות אדם גיליון 7

גיליון 7 | דצמבר 2021 ⋅ טבת תשפ“ב טליה פישר | דני סטטמן שרגא ביק | אסף דרעי | נועה ישראל נטע כהנא | עמוס נוה | רועי פרדמן גיליון 7 | דצמבר 2021 ⋅ טבת תשפ“ב טליה פישר | דני סטטמן שרגא ביק | אסף דרעי | נועה ישראלי נטע כהנא | עמוס נוה | רועי פרדמן | • ע ל י ה ד ו ת , ר י ב ו נ ו ת ו ז כ ו י ו ת א ד ם עורכים עורכים חנוך דגן | שחר ליפשיץ | ידידיה צ׳ שטרן טליה פישר | דני סטטמן גיליון 7 | דצמבר 2021 • טבת תשפ"ב המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי א-מפלגתי, מחקרי ויישומי, הפועל בזירה הציבורית הישראלית בתחומי הממשל, הכלכלה והחברה . יעדיו הם חיזוק התשתית הערכית והמוסדית של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שיפור התפקוד של מבני הממשל והמשק, גיבוש דרכים להתמודדות עם אתגרי הביטחון מתוך שמירה על הערכים הדמוקרטיים וטיפוח שותפות ומכנה משותף אזרחי בחברה הישראלית רבת הפנים . לצורך מימוש יעדים אלו חוקרי המכון שוקדים על מחקרים המניחים תשתית רעיונית ומעשית לדמוקרטיה הישראלית . בעקבותיהם מגובשות המלצות מעשיות לשיפור התפקוד של המשטר במדינת ישראל ולטיפוח חזון ארוך טווח של תרבות דמוקרטית נכונה לחברה הישראלית ו...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר