פתח דבר

12 באזור האפור : הקאפו היהודי במשפט החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, תש"י - 1950 , ומכוחו העמידה לדין במהלך כעשרים וחמש שנה כמה עשרות יהודים . ההשוואה מעוגנת בהקשרים הפוליטיים, החברתיים והמשפטיים בשני המקומות ובוחנת את היחסים בין קהילה, משפט וזהות . הבחירה בשתי המסגרות החברתיות מעמידה במרכז הספר שני סוגים של התמודדות משפטית : המשפט הקהילתי במחנות העקורים מכאן והמשפט המדינתי בישראל מכאן . מה היה טיבן של שתי שיטות המשפט שדנו במשתפי הפעולה היהודים ? כיצד בחרה קהילת העקורים להגדיר את הקטגוריה המשפטית של "שיתוף פעולה" וכיצד עשתה זאת מדינת ישראל ? אילו מעשים נחשבו מעשים של שיתוף פעולה בשני המקומות ? מה היה מקור הסמכות המשפטית של קהילת העקורים ? האם קיבלו הניצולים הישראלים את המתווה המשפטי שניסחה המדינה עבורם, או שמא סללו לעצמם דרך התמודדות משלהם ? יותר משישה עשורים מאז הקימו היהודים את בית הדין המיוחד באזור הכיבוש האמריקני באירופה, יותר מארבעים שנה מאז חדלה מדינת ישראל להעמיד לדין יהודים לפי החוק לעשיית דין, ועדיין השיח החברתי והפוליטי בסוגיה זו נותר רדוד וחד – ממדי כשהיה . הקלות שבה נעשה ש...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב

למדא עיון - הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה