ביבליוגרפיה

158 שולמית ולר ספרים ומאמרים אורבך , אפרים אלימלך . חז " ל : פרקי אמונות ודעות , ירושלים : מאגנס , תשמ " ג . בויארין , דניאל . הבשר שברוח : שיח המיניות בתלמוד , מאנגלית : עדי אופיר , תל אביב : עם עובד , תשנ " ט . בייטנר , עזריה . סיפורי יבנה : ביקור חולים וניחום אבלים , רמת גן : אוניברסיטת בר אילן , תשע " א . גושן-גוטשטיין , אלון . " מצוות ציצית , הזונה והסיפור הדרשני ", בתוך : צ ' גרונר ומ ' הירשמן ) עורכים ( , מחשבת חז " ל , דברי הכנס הראשון שהתקיים בט " ז בכסלו תשמ " ח , חיפה : אוניברסיטת חיפה , תש " ן , עמ ' 45 - 58 . הלוי , אלימלך אפשטיין . האגדה ההיסטורית ביוגרפית : לאור מקורות יוניים ולאטיניים , תל אביב : דפוס ניב , תשל " ה . וייס , רוחמה . אוכלים לדעת : תפקידן התרבותי של הסעודות בספרות חז " ל , בני ברק : הקיבוץ המאוחד , תש " ע . ולדינגר , רוברט , הרצאה באוניברסיטת הארוורד , TEDרתא , 2017 . ולר , שולמית . נשים ונשיות בסיפורי התלמוד , תל אביב : הקיבוץ המאוחד , 1993 . ולר , שולמית ורצבי , שלום . שיחות חולין בתלמוד הבבלי , תל אביב : עם עובד , תשס " ז . פלוסר , דוד . " הראית מימיך א...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

עמותת הילל בן חיים