פרק ה - האושר שבנתינה

פרק ה - האושר שבנתינה 93 102 שמצורף אליה מעשהאפתח בדרשה של רבי דוסתאי ברבי ינאי של רבי אלעזר ) בבא בתרא י ע " א ( : דרש רבי דוסתאי ברבי ינאי : בוא וראה שלא כמדת הקב " ה מדת בשר ודם . מדת בשר ודם , אדם מביא דורון גדול למלך - ספק מקבלין אותו הימנו , ספק אין מקבלין אותו הימנו , ] ואם תמצא לומר מקבלים אותו ממנו [ - ספק רואה פני המלך , ספק אינו רואה פני המלך . והקדוש ברוך הוא אינו כן , אדם נותן פרוטה לעני - זוכה ומקבל פני שכינה , שנאמר ) תהלים יז טו ( : " אני בצדק אחזה פניך אשבעה בהקיץ תמונתך " . רבי אלעזר יהיב ) נתן ( פרוטה לעני , והדר מצלי ) וחזר והתפלל ( , אמר , שכתוב : " אני בצדק אחזה פניך " . שתי הדמויות הפועלות במקור זה , זו בדרשה וזו במעשה , נתנו ביטוי קיצוני לאושר המלווה את מעשה הנתינה בכך שתיארו אותו כקבלת פני שכינה . רבי דוסתאי דרש את שני ביטויי התקבולת בפסוק שבתהלים י " ז , " אני בצדק אחזה פניך - אשבעה בהקיץ תמונתך ", כשני משפטי תנאי . בחלק הראשון התנאי הוא : " אם / כאשר אני בצדק " ותוצאתו היא : " אז אחזה פניך ", ובחלק השני שנדרש בשינוי סדר המלים , התנאי הוא : " אם / כאשר אני בהק...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

עמותת הילל בן חיים