פרק ג - עושר ואושר

פרק ג - עושר ואושר 83 89 בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת : כל 88 אמר רב : אמר רב יהודה 90 בני , וחנינא בני דיו בקבהעולם כולו ניזון בשביל ) בזכותו של ( חנינא חרובים מערב שבת לערב שבת . הייתה רגילה אשתו ) של חנינא ( לחמם את התנור בכל ערב שבת , והשליכה לתוכו דבר המעלה עשן משום בושה ) שהשכנים יחשבו שנאפה בו תבשיל ולא תתבייש בעוניה ( הייתה לה שכנה רעה אמרה : כיון שאני יודעת שאין להם דבר , מה כל זה ? הלכה ודפקה על הדלת , התביישה ) אשת חנינא ( ונכנסה ) פנימה ( לחדר נעשה לה נס וראתה ) השכנה ( תנור מלא לחם וקערה מלאה בצק . אמרה לה : פלונית פלונית , הביאי מרדה ) כלי לרדות את הלחם מהתנור ( שנחרך לחמך . אמרה לה : אכן אני לשם כך נכנסתי . ) אכן כך ( נאמר בברייתא : היא נכנסה כדי להביא מרדה , מפני ש ) הייתה ( מלומדת בנסים . אמרה לו ) לרבי חנינא ( אשתו : עד מתי נמשיך להצטער בכל זאת ? אמר לה : מה נעשה ? בקש רחמים שיתנו לך דבר מה . ביקש רחמים . יצאה כמין פיסת יד ) מהשמים ( ונתנה לו רגל אחת של שולחן זהב . ראתה בחלום שעתידים צדיקים ) בעולם הבא ( לאכול על שולחן זהב שלו שלוש רגלים והם על שולחן של שתי רגלים ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

עמותת הילל בן חיים