פרק ב - חברות ואושר

פרק ב - חברות ואושר 67 שנתיים נערכו ראיונות שעסקו באיכות החיים וכללו שאלות על איכות הנישואין , על שביעות הרצון מהעבודה ועל הפעילות החברתית , ומדי חמש שנים נערכו בדיקות רפואיות מקיפות שכללו צילום חזה , בדיקות דם ושתן ובדיקות לב . הממצא המובהק של מחקר מקיף ורב שנים זה היה שאדם שזוכה לחברות טובה ולקשרים חברתיים טובים , רבים סיכוייו להיות מאושר ובריא ואף להאריך ימים . ממצא זה מאשש תפיסה הרווחת בחקר האושר המודרני ולפיה לקשרים בין-אישיים יש השפעה גדולה מאד על רמת האושר . תפיסה זו בדבר הקשר בין חברות ואושר קנתה לה שביתה גם בתרבות היהודית הקדומה , וניסוח קיצוני למדי שלה מצוי באמרה העממית " או חברותא או מיתותא " ) או חברה או מוות ( , המצוטטת מפי האמורא רבא בשני מקורות בתלמוד הבבלי . במקור אחד מובאת האמרה בסוף הסיפור על חוני המעגל שישן שבעים שנה וכשהתעורר לא הכיר איש ואיש לא הכירו , ובמקור אחר היא מובאת בסוף דיון על רעי איוב שבאו 72 לנחם אותו בצר לו . אפתח בסיפור על חוני המעגל ) תענית כג ע " א , ( : אמר רבי יוחנן : כל ימיו של אותו צדיק היה מצטער על מקרא זה ) תהלים קכו א ( : ' שיר המעלות בשוב ה '...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

עמותת הילל בן חיים