הערות

111 הערות הערות לפתח דבר Christopher Hill, The English Bible in the Seventeenth - Century Revolution, London 1 p . 437 1993, היום, בשנת ,2018 בעת תרגום ההקדמה המקורית לעברית, מגיע מספר פרסומיו 2 ל- 430 . G . W . Bowersock, Fiction as History : From Nero to Julian ( Sather Classical 3 Lectures , 58 ) , Berkeley, CA1994, p . 53 שם, עמ' 143 . 4 idem, Hellenism in Late Antiquity ( Jerome Lectures, 18 ) , Ann Arbor, MI ‒ Cambridge 5 p . 7 1990, שם, עמ' 9 . 6 שם, עמ' 21 . 7 idem, Mosaics as History : The Near East from Late Antiquity to Islam, Cambridge 8 p . 122 2006, idem, New York Review of Books, 14 February 2011, https : / / tinyurl . com / yd6 rsnfr 9 הערות לפרק הראשון על התפתחות הרעיון של רומא שנייה ( ושלישית ) , וגם על השימוש ב"רומי" במובן 1 של "ביזנטי", ראו : ; 2006 ( 47 G . W . Bowersock, “Le Tre Rome”, Studi Storici, published 2007 ) , pp . 977 – 991 ; idem, “Old and New Rome in the Late Antique Near East”, Transformations of Late Antiquity : Essays for Peter Brown, eds . P . Rous...  אל הספר
החברה ההיסטורית הישראלית