הערות

גרמניה ויהודיה — היסטוריה אחרת 286 8 ראו מאמרה : Non - Jewish Perspectives on German Jewish History . A“ Generational Project ? ” in Steven E . Aschheim and Vivian Liska ( eds . ) , The German Jewish Experience Revisited , Berlin – Boston 2015, 193 – 206 . Joan Wallach Scott, Gender and the Politics of History , New York 1999, ix 9 . E . J . Hobsbawm, “From Social History to the History of Society”, Daedalus , 10 45 – 20 1971, , ) 1 ( 100 . 11 ראו והשוו בייחוד את מאמריהם של Till van Rahden ו- Yfaat Weiss , בתוך : Neil Gregor, Nils Roemer and Mark Roseman ( eds . ) , German History from the Margin , Bloomington IN 2006, 29 – 68 . Dan Diner, Cataclysms . A History of the Twentieth Century from Europe’s Edge , 12 Madison Wisc . 2007 . הספר יצא לאור לראשונה בגרמנית במינכן בשנת 1999 . 13 Thorstein Vebeln, “Intellectual Pre - eminence of Jews in Modern Europe” reprinted in Max Lerner ( ed . ) , The Portable Veblen , New York 1950, , ) 1919 ( 479 – 467 . Ernst L . Freud ( ed . ) , Letters of ...  אל הספר
כרמל