מקורות

190 טליה אהרוני בר יוסף רבקה ושלח אילנה, ,1972 "דפוסי הארגון הכלכלי והפעילות הכלכלית", בתוך : אייזנשטדט ואח' , ישראל חברה מתהווה , ירושלים, מאגנס, עמ' 377 - 549 . ברקאי תמר, ,2008 "אחריות חברתית של עסקים : ניאו-ליברליזם בתרגום ציוני", תיאוריה וביקורת ,33 עמ' 45 - 71 . ברקאי תמר, אהרוני טליה, ,2019 "אחריות תאגידית בישראל : בין הפרקטיקה לפדגוגיה", הרבעון לחקר ארגונים וניהול משאבי אנושי ( יפורסם ) . גדרון בנימין, בר מיכל וכץ חגי, ,2002 "קוים לדמותה של החברה האזרחית המאורגנת בישראל", סוציולוגיה ישראלית , ד ( 2 ) , עמ' 369 - 400 . גדרון בנימין ואלון יעל, ,2007 דו"ח מסד הנתונים : דפוסים ושינויים במגזר השלישי בישראל בעשרים השנים האחרונות , המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי, באר שבע : אוניברסיטת בן גוריון בנגב . גדרון בנימין ואבו ענבל, ,2014 עסקים חברתיים בישראל מהדרה להכלה חברתית וכלכלית , חיפה : אחווה . גליה ריקי, ,2015 מפילנתרופיה לאחריות חברתית של עסקים - המקרה של בנק דיסקונט , תל אביב : רסלינג . דרומי אורי, ,2002 החוזה בין צה"ל לחברה הישראלית - שירות חובה , ירושלים : המכון הישראלי לדמוקרטיה...  אל הספר
רסלינג