5 לא עוד Nice to Have - אחריות תאגידית כמקצוע

115 בלי טובות גם מאבק זה מצד חברות עסקיות על רקע רצונן להיכלל בדירוג מעלה הוסיף לו תוקף, עורר אהדה בקרב ארגונים חברתיים וסביבתיים וחיזק את הובלתו של הארגון . "אני חושב שארגון מעלה, הפרסום, הכותרות ומדד מעלה בבורסה, שפתאום נלחמים להיכנס אליו, ופתאום כל אחד ניסה להוכיח למה הוא ראוי להיות בפנים, ושקיפחו אותו . זה מסוג הדינמיקות שמביאות ארגונים לעשות יותר", מצוטט מנהל בכיר בבנק דיסקונט בספרה של גליה ( 2015 : עמ' 236 ) . דירוג מעלה התקבע במרוצת השנים כשער הכניסה לתחום האחריות התאגידית . הוא התמסד ככלי וולונטרי של "רגולציה עצמית-רכה", שלו מחויבות החברות מתוקף החלטתן-הן, וככלי המאזן את המתח ואת הפער שבין היעדר רגולציה ונורמות התנהלות ברורות לבין ציפיות הציבור והרגולטור . בדירוג, חברות מדווחות על אימוץ התנהלות אחראית מתקדמת בנושאים רבים, אשר אין לגביהם תקינה וחקיקה מחייבות . דוגמאות לכך הן הקריטריון לגבי אימוץ קוד אתי, שבדירוג מעלה היה דרישת סף לפרק האתיקה, או שאלת הדיווח על גיבוש מדיניות ויישום מנגנונים לעידוד העסקתן של אוכלוסיות המתקשות בהשתלבות בשוק העבודה, כגון ערבים, חרדים ואנשים עם מוגבל...  אל הספר
רסלינג