מושגים והגדרות

16 טליה אהרוני פעילותם העסקית ולנהל אותן ; השני, כשדה ושיח שבמסגרתם פועלים שחקנים רבים ממגזרים שונים, אשר מתרגמים ומיישמים את רעיון האחריות התאגידית למגוון רחב של מודלים ודפוסי פעולה ( ברקאי ואהרוני, 2019 ) . קיימות ( Sustainability ) - "פיתוח העונה על צורכי ההווה בלי לפגוע ביכולתם של הדורות הבאים לענות על צורכיהם" . זו תפיסה רחבה שמשמעה הלימה בין שלושת עמודי התווך של 2 פיתוח כלכלי, צדק חברתי והגנה על הסביבה . קיימות סביבתית - גישה אקולוגית ששמה דגש על המשך קיומם של מערכות אקולוגיות, משאבי טבע ותהליכים ביולוגיים אגב הפחתת הנזקים המצטברים של תעשיות, אורבניזציה וטכנולוגיה ; פיתוח בר-קיימא ( Sustainable Development ) - אסטרטגיית פיתוח להגדלת עושר ורווחה אנושית, המביאה בחשבון מכלול נכסים כגון משאבי טבע ואדם, נכסים פיננסיים ופיזיים ; קיימות כלכלית - מתמקדת במדינות ובחברות עסקיות, להבטחת צמיחה כלכלית מתמשכת ; קיימות חברתית - מתמקדת בבני אנוש . עוסקת במענה על צרכים בסיסיים כגון מזון, מים ומעון, בצד צרכים חברתיים ותרבותיים כגון חופש, ביטחון, חינוך, תעסוקה ופנאי ( 1987 , . Brown et al ) . מחזיק...  אל הספר
רסלינג