בלי טובות: המסע ליבוא רעיון האחריות התאגידית לישראל

בלי טובות המסע ליבוא רעיון האחריות התאגידית לישראל בלי טובות הסדרה למדעי החברה עורכי הסדרה ד"ר יצחק בנימיני עידן צבעוני ועדה אקדמית פרופ' אליעזר ( אד ) גרינשטיין פרופ' רבקה פלדחי ד"ר יותם חותם בלי טובות המסע ליבוא רעיון האחריות התאגידית לישראל טליה אהרוני NO FAVORS The importing of Corporate Responsibility to Israel Talia Aharoni Social Sciences Series Series Editors : Dr . Itzhak Benyamini and Idan Zivoni Academic Board : Prof . Ed Greenstein, Prof . Rivka Feldhay, Dr . Yotam Hotam Language Editor : Gili Tel Oren Graphic Design : Raaya Karas Cover Design : As we Design All Hebrew rights reserved by RESLING Publishing, 2020 © Resling, Sderot Yehudit 35, Tel Aviv 6701637 www . resling . co . il Printed in Israel, 2020 אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . עריכת לשון : גילי תל אורן סדר דפוס : ...  אל הספר
רסלינג