הערות

ארכיטקסטורה 250 לדוגמה, עשה בעבודתו על שינויים חברתיים בשפרעם שימוש מסוים ביומנים של פלאחים שידעו קרוא וכתוב במידה מספקת כדי לתאר את העבודה החקלאית שהתנהלה במשק . תמצית של כרוניקה חקלאית מעין זו מובאת אצל : Majid Al - Haj, Social Change and Family Processes : Arab Communities in Shefar - A’m, Boulder, Colo . : Westview Press, 1987, pp . 89 - 90 7 . כשיופיע "אדם קטן" בשמו האמיתי יצוין הדבר בהערת שוליים . 8 . ביבליוגרפיות מפורטות מופיעות אצל : יזהר הירשפלד, בית המגורים הארץ - ישראלי : בתקופה הרומית - ביזאנטית , ירושלים : יד יצחק בן – צבי, תשמ"ז ; רון פוקס, "הבית הערבי הארץ – ישראלי : עיון מחודש", קתדרה 89 ) תשרי תשנ"ט ( , עמ' 83 - 126 ) חלק א ( ; 90 ) טבת תשנ"ט ( , עמ' 53 - 86 ) חלק ב ( . 9 . פיליפ ג' באלדנספרגר, המזרח הבלתי משתנה , מאנגלית : דוד קרסיק, תל – אביב : משרד הביטחון — ההוצאה לאור, 1982 . סיפור חייו של המחבר מתואר בקצרה בהקדמה שנכתבה בידי המהדיר רחבעם זאבי . ראו : שם, עמ' ז - י . 10 . שם, עמ' 8 . הציטוט מן התנ"ך לקוח מספר מלכים ב א ח . 11 . מרי אליזה רוג'רס, חיי יום - יום בארץ...  אל הספר
רסלינג