עיצוב ודיוקן תרבותי: חפצים ותשוקות

ארכיטקסטורה 178 קורא המבקש ללמוד על היחס לחפצי הבית בחברה הערבית בישראל ודאי ימצא כאן משהו ממבוקשו . אך היחס כלפי חפצים הוא חלק מן העניין, לא העניין עצמו . עצם העניין הוא הדיוקן התרבותי הנשקף מבעד לעולם החומרי של הבית . ביסוד הדברים נתונה ההנחה שאובייקטים עשויים לבטא דפוסי תרבות, באשר נוצרו, עוצבו, נבחרו, הוצבו ואף נעשה בהם שימוש, בהתאם לדפוסים אלה . אכן, תהליכי היצירה והעיצוב של אובייקטים רבים, ובייחוד בתרבות הצריכה הגלובלית, אין להם קשר ישיר לחברה הצורכת אותם, והם אינם מבטאים נאמנה את רוחה . אולם עצם צריכתם היא עדות ממין מיוחד על הקבוצה החברתית הצורכת אותם . עצם הבחירה בהם ) במידה שנבחרו ( מיוסדת על דפוסי תרבות מסוימים, קל וחומר הצבתם בזירה האינטימית של הבית, וכמובן אופני השימוש בהם . בחיבורים רבים מהשדות ההיסטוריים, האנתרופולוגיים והפסיכולוגיים מודגש היחס כלפי חפצים, במידה לא מבוטלת מכיוון שמידע רב עליהם נשאב ממקורות מילוליים : כיצד תיארו אותם בכתובים ומה אמרו עליהם 217 גם בפרק זה נעשה שימוש בכלים מילוליים וניתן משקל האינפורמנטים . להסבריהם של המשתמשים על חפציהם . ואולם טקסט זה מתיי...  אל הספר
רסלינג