ארכיטקסטורה: הבית הערבי כטקסט חברתי

ק ו ב י פ ל ד ארכיטקסטורה הבית הערבי כטקסט חברתי ארכיטקסטורה סדרת מרחבים - אדריכלות ותכנון עירוני עורכי הסדרה ד"ר יצחק בנימיני עידן צבעוני ועדה אקדמית פרופ' אליעזר ) אד ( גרינשטיין פרופ' רבקה פלדחי פרופ' חנן חבר ארכיטקסטורה הבית הערבי כטקסט חברתי קובי פלד Architexture The Arab House as a Social Text Kobi Peled Spaces - a series on architecture and urban planning Series Editors : Dr . Itzhak Benyamini and Idan Zivoni Academic Board : Prof . Ed Greenstein, Prof . Rivka Feldhay, Prof . Hannan Hever Language editor : Yael Luxman - Bahat Cover Design : Neta Shoshani Graphic Design : Ilana Lasri All Hebrew rights reserved by RESLING Publishing Ltd . , 2012 © Resling, Itamar Ben - Avi 1, Tel - Aviv 64736 Printed in Israel, 2010 תמונת הכריכה : ’דִיוַאן’ ישן ובית מגורים חדש בעארה, 2001 ) צילם : המחבר ( אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה א...  אל הספר
רסלינג