דיטוקס לדיאטות: לאכול טוב, להרגיש טוב, להיראות טוב

דיטוקס לדיאטות לאכול טוב, להרגיש טוב , להיראות טוב בר וק א לפרט ד יט ו ק ס לד י א טות ברוק אלפרט דיט וק ס ל ד י א ט ות לאכול טוב, להרגיש טוב, להיראות טוב מ אנג לי ת : רונ י ב ק THE DIET DETOX Brooke Alpert עורכת ראשית : עינת ניב עורכת התרגום : תמי בורשטיין עריכת לשון : שרית זיו © כל הזכויות בשפה העברית שמורות, 2019 לתכלת הוצאה לאור Copyright © 2017 by Brooke Alpert Published by arrangement with SANFORD J . GREENBURGER ASSOCIATES, INC . אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי, אלקטרוני, אופטי או מכאני ( לרבות צילום, הקלטה, אינטרנט ודואר אלקטרוני ) , ללא אישור בכתב מהמוציא לאור עימוד הספר : יהודית שטרנברג Printed in Israel  אל הספר
תכלת הוצאה לאור