רשימת המקורות

רשימת המקורות 291 אירופה הכבושה ( ועד ההצלה ) ליד הסוכנות היהודית לארץ-ישראל, תל אביב תש״ה, עמ׳ 10 - 68 . שירי עם גווע ( על השירה העממית בגיטאות ובמחנות ) , חמו״ל, תל אביב תש״ז . חורבן ישראל באירופה : פרקי סיכום בצירוף ילקוט תעודות ומסמכים , הקיבוץ המאוחד, עין חרוד תש״ח ( 1947 ) . המעפילים הקטנים , לדור, ניו יורק תשט״ו . מן המצר קראתי : שירי הגיטאות, מחנות העבדות, חצרות המוות, הפרטיזנים, הנקם והקרב , מוסד הרב קוק, ירושלים תשט״ו . מאבדן אלי פדות , מוסד הרב קוק, ירושלים תשי״ח . ( עורך ) , לאור האמונה : אנתולוגיה של המחשבה הדתית בתקופה האחרונה , המכון לחקר בעיות היהדות החרדית, ניו יורק תשי״ח . נס ההצלה של הרבי מגור : סיפורו של עד ראיה , ישורון, ירושלים תשי״ט . ׳מחתרת חסידית בגיטאות פולין׳, ידיעות יד-ושם , 21 - 22 ( תש״ך ) , עמ׳ 7 - 10 . ׳תנועת החסידות בתקופת השואה׳, בתוך : יהודה לייב מימון הכהן ( עורך ) , ספר הבעש ״ ט : מאמרים ומחקרים בתולדות החסידות ומשנתה , מוסד הרב קוק, ירושלים תש״ך, עמ׳ רסה - רסו . הצלת הרבי מבלז מגיא ההריגה בפולין , ישורון, ירושלים תשכ״ב . לאור הנצח : בעיות היהדות בז...  אל הספר
יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב