אין ילדים מחוץ לפוליטיקה: ספרות ילדים ונוער ואוריינות פוליטית

אין ילדים מחוץ לפוליטיקה אין ילדים מחוץ לפוליטיקה הסדרה לביקורת הספרות עורכי הסדרה ד"ר יצחק בנימיני עידן צבעוני ועדה אקדמית פרופ' אליעזר ( אד ) גרינשטיין פרופ' רבקה פלדחי פרופ' חנן חבר אין ילדים מחוץ לפוליטיקה ספרות ילדים ונוער ואוריינות פוליטית סלינה משיח No Children Out of Politics : Children's and Youth Literature and Political Literacy Celina Mashiach Series on Literary Criticism Series Editors : Dr . Itzhak Benyamini and Idan Zivoni Academic Board : Prof . Ed Greenstein, Prof . Rivka Feldhay, Prof . Hannan Hever Cover Design : As We Design Graphic Design : Ofer Benyamini Language Editor : Yael Luxman - Bahat All Hebrew rights reserved by RESLING Publishing, 2018 © Resling, Sderot Yehudit 35, Tel Aviv 6701637 www . resling . co . il Printed in Israel, 2018 אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מה...  אל הספר
רסלינג