אותנטיות קיומית בתיאוריה ובמעשה

אותנטיות קיומית בתיאוריה ובמעשה אותנטיות קיומית בתיאוריה ובמעשה הסדרה לפסיכולוגיה עורכי הסדרה ד"ר יצחק בנימיני עידן צבעוני חברי הוועדה האקדמית פרופ' אליעזר ( אד ) גרינשטיין פרופ' רבקה פלדחי ד"ר יותם חותם אותנטיות קיומית בתיאוריה ובמעשה יונתן דוידוב | פנינית רוסו - נצר Existential Authenticity in Theory and Practice Jonathan Davidov | Pninit Russo - Netzer Psychology series Series Editors : Dr . Itzhak Benyamini and Idan Zivoni Academic Board : Prof . Ed Greenstein, Prof . Rivka Feldhay, Dr . Yotam Hotam Language Editor : Kineret Luria Graphic Design : Yael Nagar Cover Design : As We design All Hebrew rights reserved by RESLINGPublishing, 2022 © Resling, Sderot Yehudit 35, Tel Aviv 6701637 www . resling . co . il Printed in Israel, 2022 אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . עריכת לשון : כנרת ...  אל הספר
רסלינג