גילוי העצמי בפסיכולוגיה של היוגה

גילוי העצמי בפסיכולוגיה של היוגה גילוי העצמי בפסיכולוגיה של היוגה הסדרה לדת ותיאולוגיה עורכי הסדרה ד"ר יצחק בנימיני עידן צבעוני ועדה אקדמית פרופ' אליעזר ( אד ) גרינשטיין פרופ' רבקה פלדחי ד"ר יותם חותם גילוי העצמי בפסיכולוגיה של היוגה גידי איפרגן Self - discovey in the Psychology of Yoga Gidi Ifergan Religion and theology series Series Editors : Dr . Itzhak Benyamini and Idan Zivoni Academic Board : Prof . Ed Greenstein, Prof . Rivka Feldhay, Dr . Yotam Hotam Language editor : Orly Lavi Graphic Design : Inbal Reuven Cover Design : As We design Cover Image : "Seraphina", by Daniel Schechner All Hebrew rights reserved by RESLING Publishing, 2018 © Resling, Sderot Yehudit 35, Tel Aviv 6701637 www . resling . co . il Printed in Israel, 2018 אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . עריכת לשון : אורלי...  אל הספר
רסלינג