האימפקט הלאומי של קרן טראמפ

148 אתגר המצוינות והרוח הישראלית המשבר העצים בשנים 2006 - ,2012 כשהתברר שהירידה במספר לומדי המתמטיקה ברמה של חמש יחידות לימוד הינה עקבית וששיעור התלמידים בישראל הלומדים מתמטיקה ברמה מוגברת נמוך בהשוואה למדינות מערב אחרות : בעוד שבשנת 2006 ניגשו % 1 . 14 מתלמידי י"ב ( 13,000 תלמידים בקירוב ) לבחינת הבגרות המוגברת במקצוע, בשנת 2010 עמד שיעורם על % 7 . 10 ( מעט יותר מ- 10,500 תלמידים ) , ובשנת 2013 עמד מספרם על פחות מ- % 10 ( 9,100 תלמידים ) . ירידה זו התקיימה חרף הגידול במספרם הכולל של התלמידים בשנתון כולו . נתונים נוספים הצביעו על כך ששיעור המצטיינים במתמטיקה בישראל, בשנת ,2012 עומד על % 4 . ,9 לעומת % 6 . 12 שהוא ממוצע מדינות OECD-ה . גרף 1 : אחוז הניגשים לבחינת הבגרות במתמטיקה חמש יחידות לימוד דוח מבקר המדינה שפורסם בשנת 2014 קבע שהעלאת שיעור הנבחנים בבחינות הבגרות בארבע ובחמש יחידות לימוד במתמטיקה הייתה אחת ממטרותיו של משרד החינוך במסגרת "תוכנית אסטרטגית" שיישם המשרד בשנים 2009 - 2012 . התוכנית תוקצבה ב- 820 מיליון שקל שנוצלו במלואם, אולם יישום התוכנית 149 האימפקט הלאומי של קרן טראמפ...  אל הספר
רסלינג