1 כישלונות בתחום המודיעין בספרות המחקרית

18 אבנר ברנע החלטות ומודיעין, בקשיים ביישום ובצורך להבטיח הערכות 4 מודיעין בלתי תלויות . אחד התחומים המרכזיים במחקר המודיעין הוא הפתעה אסטרטגית וכישלונות מודיעיניים . המחקר האקדמי במודיעין עוסק בעיקר בבחינת אירועים מהעבר והתפתח עוד בגין הפשרת 5 חומרים חסויים, ובכלל זה חומרים מתקופת המלחמה הקרה . מאז 11 / 9 פנה המחקר גם לתחומי הטרור, מאחר שאיומי ארגוני non - state הם איום לביטחון הלאומי ( 2005 Turbiville, ( . תשומת הלב המחקרית נתונה יותר לבחינת אירועים נקודתיים ופחות לפיתוח גישות חדשות למחקר, בייחוד בתחום הכישלונות המודיעיניים במצב העולמי החדש . הקושי בהתחדשות תיאורטית בתחום המודיעין ותרומתו ליחסים בין-לאומיים אינו חדש ( 2003 Handel, ( . לדוגמה, בדוח ועדת החקירה בעניין 11 / 9 ניכרת התייחסות מועטה לשיפורים הנדרשים בשיטת המחקר המודיעיני ( 2005 Schmitt, ( . על פי החלוקה במחקר זה, רוב הכישלונות המודיעיניים הינם מסוג הפתעה מרוכזת, ורק מקצתם מסוג הפתעה מפוזרת . ספרות המחקר בוחנת את הסיבות לכישלונות ומנסה להציע שיפורים בתחומים שונים כדי למנוע אותם . אם בתקופת המלחמה הקרה התפתח המודיעין בתחומי ...  אל הספר
רסלינג