את זאת לא צפינו: ניתוח השוואתי של כישלונות מודיעיניים בתחום הלאומי ובתחום העסקי

את זאת לא צפינו את זאת לא צפינו הסדרה להיסטוריה עורכי הסדרה ד"ר יצחק בנימיני עידן צבעוני ועדה אקדמית פרופ' אליעזר ( אד ) גרינשטיין פרופ' רבקה פלדחי פרופ' חנן חבר את זאת לא צפינו ניתוח השוואתי של כישלונות מודיעיניים בתחום הלאומי ובתחום העסקי אבנר ברנע We Did Not Anticipate That A Comparative Study of Failures in National and Business Intelligence Avner Barnea History series Series Editors : Dr . Itzhak Benyamini and Idan Zivoni Academic Board : Prof . Ed Greenstein, Prof . Rivka Feldhay, Prof . Hannan Hever Editor : Pinchas Luzon Language Editor : Gili Tel Oren Graphic Design : Inbal Reuven Cover Design : As We design All Hebrew rights reserved by RESLING Publishing, 2018 © Resling, Sderot Yehudit 35, Tel Aviv 6701637 www . resling . co . il Printed in Israel, 2018 אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכת...  אל הספר
רסלינג