רשימת המקורות

רשימת המקורות 129 באומן, זיגמונט, 2000 . מודרניות נזילה, ירושלים : מאגנס . בורכוב, א', וד' פינס, 1966 . "המדיניות הקרקעית", הרבעון לכלכלה 49 ( 13 ) , עמ' 64 – 80 . בליבר, אטיין, 2008 . "האם קיימת 'גזענות חדשה' ? ", יהודה שנהב ויוסי יונה ( עורכים ) , גזענות בישראל , ירושלים ותל אביב : מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד, עמ' 416 – 425 . בן שטרית, גילת, 2003 . מדיניות דיור בישראל , ירושלים : המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל . – – – – , 2014 . "עשור ללא מדיניות דיור : נסיגת הממשלה מתמיכתה בדיור ומחאת קיץ 1102", נייר מדיניות , ירושלים : מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל . בן שטרית, גילת, ודניאל צ'מנסקי, 2004 . "מדיניות המעודדת בעלות על דיור בישראל בשנות התשעים : קפיטליזם בחסותה של התערבות ממשלתית ? " סוציולוגיה ישראלית ו ( 5 ) , עמ' 51 – 65 . בר, אילנית, 2016 . מאפייני מעמד הביניים בישראל וניתוח השינויים שחלו בו בשנים האחרונות , הכנסת, מרכז המחקר והמידע, המחלקה לפיקוח תקציבי . בר און, יהודית, 2006 . "נתיבים לדרות רחוב : הבניה מחדש של סיפור החיים של דרי רחוב בישראל", עבודת דוקטור, הפ...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד